Uslovi garancije za Eco System

Dokument je posljednji put izmjenjen 13.07.2023.​

Dužnosti kupca:

1. Da preuzimanja uređaja ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije, toga tipa, neće uvažiti

2. Da se striktno pridržava Upustva za upotrebu i održavanie

3. Da obezbijedi, stabilan i bez smetnji, izvor strujnog napajanja, ukoliko uredaj koristi strujno napajanje

4. Da se prije prve upotrebe proizvoda upozna sa uslovima rada, uslovi ove garancije, kao i tehničkom dokumentacijom

5. Da prilikom reklamacije uređaja obavezno prilozi: originalni račun (fakturu). originalni ovjereni garantni list uređaja, jer se u protivnom garancija nece uvaziti.

    Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno ovjereni

6. Da u slučaju reklamacije, unutar 15 dana, dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke:

   • U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, odbiće se od govarajući finansijski iznos od iznosa namijenjenog za refundiranje korisniku.

   • U slučaju zamjene uređaja, zadržat će se nedostajući dio iz kompleta novog uređaja

7. Da, poslije primljenog obavještenja od strane servisera da je nedostatak na proizvodu otklonjen, proizvod preuzme u roku od 90 dana, nakon kojeg ni serviser, ni davalac garancije ne odgovaraju za eventualnu štetu ili gubitak proizvoda

 

Garancija ne važi za/i u slučaju kada je razlog za reklamaciju (kvar) nastao uslijed:

–      Neadekvatne instalacile ili nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja

–      Mehaničkog, hemijskog ill bilo kojeg drugog ostećenja u transportu, prilikom raspakivanja ili korištenja uređaja

–      Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava

–      Viših sila i elementarnih nepogoda

–      Korištenja software-a, medija za reprodukciju (optičkin ili magnetnih), uređaja za povezivanje, drugih prikijučenih uređaja, dijelova ili potrošnog materijala koji nisu proizvod ili nisu autorizovani od strane proizvođača

–      Neautorizovanih prepravki i popravki i posljedica nastalih uslijed toga

–      Korištenja van granica naznačenih u uputstvu, parametara radnog režima; okruženja i/ili radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača

–      Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično

–      Za dijelove uređaja koji se upotrebom troše: toneri, ink ketridži, ink jet glave i slično

–      Korištenjem uređaja koji nisu odobreni od strane proizvođača, npr. univerzalni adapteri i slično

 

Gubitak garancije nastaje:

–      Ukoliko Comrade Distribution Servis utvrdi da je na reklamiranom proizvodu

            Vrišena neovlaštena servisna intervencija

–            Nestručnim i nesaviesnim korištenjem proizvoda

Nepridižavanjem tačaka: 2, 3, 4, 5 i 6 iz poglavlja: Dužnosti kupca.

 

Garantne izjave davaoca garancije:

            Garantni rok je naveden u specifikaciji ovog dakumenta na strani 2

            Comrade Distribution d.o.o. Sarajevo garantuje da će proizvod ispravno funkcionisati u skladu sa navedenim tehničkim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao uputstva za rukovanie

            Comtrade Distribution.d.o.o. Sarajevo u garantnom roku, obezbjeđuje: otklanjanie eventualnih kvarova, tehničkih nedostataka i originalne rezervne dijelove, o trošku Comtrade Distribution Servisa, a ako je do neispravnosti proizvoda došlo prilikom upotrebe na način predviđen uputstvom za rukovanie

–            Dobijanjem garantnog lista, smatra se da je kupac upoznat i saglasan sa svime što u njemu piše

            Garancija za AC adapter i bateriju prema uslovima proizvođača

 

Garantni uslovi i obaveze davaoca garancije:

            Garantni rok se produžuje za vrijeme trajanja popravke, a datum novog garantnog roka se upisuje u garantni list. Na ugrađene/zamijenjene dijelove daje se posebna garancija, u skladu sa garancijom proizvođada dijelova

–            Reklamacije se primaju isključivo u Comtrade Distribution Servisu ili ugovorenim servisnim prostorijama, od strane ovlaštenog lice. Adrese uključuju i Comtrade Distribution ovlaštene servise za CT računare

            Comtrade Distribution Servis se obavezuje da će u slučaju reklamacije na funkcionalnost uređaja, a u toku garantnog perioda, isti popraviti, zamijeniti drugim uređajem, koji može biti nov ili ekvivalentan novom ili sličnih karakteristika ili prediviđenom zamjenom od strane proizvođača, u razumnom vremenskom periodu

–            U garantnom roku, zamijenjeni dijelovi prelaze u vlasništvo Comtrade Distribution d.o,o. Sarajevo

–            U slučaju neopravdane reklamacije, kupac snosi sve eventualne troškove po važećem cjenovniku servisa

–            U tehnološkom vijeku trajania proizvoda (5 godina), koji teče nakon isteka garantnog roka, Comrade Distribution Servis obezbijedit će servisne usluge i rezervne dijelove

            Usluge na terenu i/ili održavanje, koji nisu uračunati u cijenu proizvoda, rješavaju se prema važećem cjenovniku

 

Davalac garancije servis: 

Comrade Distribution d.o.o. Sarajevo

71000 Sarajevo, Džemala Biedića 156 

Telefon 033/767 255

Uslovi garancije za mobilne uređaje

1.

Garancija/jamstvo vrijedi tokom 12-24 mjeseci od dana kupnje uz predocenje ugovora o kupnji i ovjerenog orginalnog garantnog/jamstvenog lista. Garancija/jamstvo na dodatnu opremu je 6 (šest) mieseci. Proizvođač garantuje/jamči da će uredaj kvalitetno funkcionirati uz pravilnu upotrebu i održavanje prema uputama proizvođača.

2.

Garancija/jamstvo vrijedi za kvarove na uređajima i instalacijama nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi, a dokazuje se ovjerenim garantnim/jamstvenim listom i kupoprodajnim ugovorom/fiskalni račun.

3.

Ugradnja pokretnog radiotelefona mora bit izvedena kod ovlaštenog servisera sukladno važećim propisima za telekomunikaciske uređaje i instalacije

4.

Garanciji/jamstvu ne podliježu mehanička ostećenja, nepravilno rukovanje, visa sila (grom, požar, neodgovarajući napon i polaritet, prometna nezgoda, utjecaj vlage i vode), baterije i potrošni material. Garanciji ne podliježu ni kvarovi izazvani priključenjem neatestiranih sučelja i na njih priključenih uređaja 

(npr.bežični telefon)

5.

MOBIS ELECTRONIC d.o.o. se obavezuje da će putem svog ovlaštenog servisa u garantnom/jamstvenom roku otkloniti sve prijavljene kvarove.

6.

Garancija/jamstvo obuhvaća besplatni popravak i ugradnju rezervnih dijelova ili ako je kvar nemoguće otkloniti zamjenu uređaja. Ukoliko kvar ne bude otklonien u roku koji ne moze biti dulji od 45 dana od datuma zaprimanja uređaja u servis davatelja garancije/jamstva, uređaj će biti zamijenjen novim.

7.

Garancija/jamstvo prestaje važiti ako:

            su podatci sa računa ili garantnog/jamstvenog lista brisani ili mijenjani

            su podatci na uređaju (tip, serijski broj brisani ili mijenjani)

            se ustanovi da je u garantnom/jamstvenom roku servis obavila neovlaštena osoba.

8.

MOBIS ELECTRONIC d.o.o. se obavezuje osigurati rezervne dijelove i servis najmanje 5 godina.

 

MOBIS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo, Valera Perića 1A

Telefon 033/712-080; Fax 033/712-081

Telefon Servis 033/715-595, 033/715-596

E-mail: office@mobis.ba